Uitnodiging Algemene Levenvergadering 2017

Het bestuur nodigd hierbij de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

MAANDAG 22 MEI 2017 OM 20.00 UUR IN DE KANTINE VAN HET SPORTCOMPLEX “DE WESTENENG” HOGESTEEG 28 TE GARDEREN.

Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen Algemene Jaarvergadering 23 mei 2016
3.    Secretarieel jaarverslag
4.    Financieel verslag penningmeester
5.    Verslag en oordeel kascommissie
6.    Verkiezing leden kascommissie
7.    Verkiezing bestuursleden
Vacant: voorzitter
Aftredend en herkiesbaar zijn: Nico van Beek – penningmeester & Wim van Middendorp – secretaris
Indien leden zich kandidaat willen stellen kunnen zij dit via e-mail voor vrijdag 19 mei melden aan de secretaris  Wim van Middendorp ( secretaris@veluwseboys.nl ).
8.    Contributie 
9.    Mededelingen bestuur
10.    Rondvraag
11.    Sluiting