Algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering Voetbalvereniging De Veluwse Boys
Maandag 15 juni 2015 , aanvang 20.00 uur
KANTINE VAN HET SPORTCOMPLEX “DE WESTENENG” HOGESTEEG 28 TE GARDEREN.

1.    Opening
2.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2 juni 2014
3.    Secretarieel jaarverslag
4.    Financieel verslag penningmeester
5.    Verslag en oordeel kascommissie
6.    Verkiezing leden kascommissie
7.    Contributie
8.    Verkiezing bestuursleden
       Aftredend en herkiesbaar is:Gerlant Mouw
       Aftredend en niet herkiesbaar is:Elma van Doesburg
       Indien leden zich kandidaat willen stellen kunnen zij dit via e-mail melden.
9.    Sponsorcommissie
10.  Jubilarissen
11.  Mededelingen bestuur
12.  Rondvraag
13   Sluiting